Huishoudelijk reglement

H.H. Reglement Biljartvereniging “ Wieringermeer ’85 ”

Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de bepalingen van Statuten van de vereniging, zoals deze zijn vastgelegd in de notariële akte d.d. 29 mei 2019 door notaris Butijn & Wegink te Wieringerwerf.  

 1.  Het huishoudelijk reglement heeft tot doel om alle leden van B.V. Wieringermeer’85er op te wijzen wat hun rechten en hun plichten zijn, tevens is het H.H.R. een handleiding voor de gedragsnormen.
 2.  Elk lid dat zich schuldig maakt aan buitensporig gedrag zal volgens de statuten reglementair door het bestuur een sanctie worden opgelegd.
 3. Ieder lid is verplicht de jaarlijkse algemene ledenvergaderingen bij te wonen. Bij verhindering dient u het bestuur schriftelijk hiervan op de hoogte te stellen.
 4.  Het is leden niet toegestaan om sponsoring (labels, teksten, e.d.) op hun overhemden  aan te brengen zonder toestemming van het bestuur.
 5. Bij officiële bondswedstrijden zijn de spelers en ★arbiters verplicht in clubtenue te verschijnen. Bij voorwedstrijden wordt door schrijvers en arbiters géén clubtenue gedragen. Ter beschikking gestelde overhemden blijven eigendom van de vereniging.
 6. Alle spelers, tellers en arbiters dienen bij voor- en officiële wedstrijden en bij toernooien ten minste 15 minuten voor aanvang aanwezig te zijn.
 7. De spelregels en arbitrage zijn volgens de door de KNBB gehanteerde SAR ( Spel en Arbitrage Reglement) van toepassing.
 8. Alléén de wedstrijdleider is verantwoordelijk voor, en bepaalt het verloop van het speelprogramma, en niémand anders.
 9. Bij onderlinge clubcompetitie – en officiële wedstrijden dienen de arbiters aan de tafels te arbitreren volgens de SAR reglementen (en niet vanaf afstand hun tellingen door te geven). Het is niet toegestaan te arbitreren met de handen in de zakken. ( Heb respect voor de spelende partij, later staan ze aan uw tafel te arbitreren en dan verwacht u ook een serieuze telling).
  Roken is ten allen tijden in het biljartcentrum verboden.
 10. Ieder WM ’85 lid is verplicht te arbitreren én te schrijven in competitieverband en bij voorwedstrijden. Nij KNBB finales worden schrijvers en ★arbiters door de club en ★★ arbiters door het District NWN ingezet.
 11. De door de leden jaarlijks te betalen contributie dient binnen 31 dagen na rekeningdatum op de rekening van Biljartvereniging “Wieringermeer ’85” te zijn bijgeschreven, tenzij anders met het bestuur is besproken.
 12. Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk 1 maand voor de aanvang van het nieuwe seizoen schriftelijk te zijn medegedeeld aan het bestuur. Na opzegging levert het vertrekkende lid zijn cluboverhemden in bij de secretaris.
 13. Nieuwe voorgedragen leden worden éérst voorgesteld aan de ledenvergadering voordat een lid wordt toegevoegd aan de vereniging.
 14. Minimaal 2x per jaar wordt er een ledenvergadering gehouden.
 15. Sleutelhouders zijn alleen de wedstrijdleider, de teamleiders en de kantinebeheerder(s) die door de secretaris zijn aangewezen. Er dient een sleutellijst te worden aangelegd.
 16. Het Biljartcentrum is voor spelers alléén toegankelijk op de clubavond(en) en tijdens team- en voorwedstrijden, toernooien en aan de vereniging toegewezen bondsfinales. Ieder lid dient zich hier aan te houden.
 17. Corveerooster / Kantinedienst. Er zal een door de secretaris opgemaakt rooster voor de clubavonden worden gemaakt, waar iedere samengestelde ploeg zich om toerbeurt aan dient te houden. Indien een lid om wat voor reden die avond / dagdeel niet kan, dient deze zelf voor vervanging te zorgen. Bij teamwedstrijden zorgt de teamleider voor een kantinebeheerder onder de overige leden. Leden die zich niét aan het gemaakte schema houden, dienen aan de vereniging een heffing te betalen van € 20,= per beurt.

Te hanteren Spelregels

 • De teamleider die het biljartcentrum opent, dient er voor zorg te dragen dat buiten de nooduitgang (parkeerterrein) ook de hoofdingang na de speelavond wordt afgesloten.
 • Om de energiekosten te beperken, dienen de biljarts ’s middags om 16.00 uur (of zo anders 3 uur voor de partij)) te worden aangezet. 
  ’s Avond om 23.00 uur dienen deze weer (of zoveel eerder) uitgezet te worden.
 • Het assisteren van de kantinebediening, zéker ook indien één van deze zelf moet biljarten.
 • De kantinebediening is vrij van tellen en schrijven.
 • De kantinebediening is de enige die over de thermostaat van het gebouw gaat.
 • Alvorens er wedstrijden worden gespeeld (ongeacht welke) dienen eerst de vloerbedekking en de biljarts te worden gezogen en met de borstel in lijn (lengte richting) worden geveegd.
 • Voor iedere partij dienen de ballen met een schone doek te worden gepoetst.
 • Na afloop van de partijen en vlak voor het verlaten van het biljartcentrum dient de vaatwasser gevuld te zijn en de toiletten door de dienstdoende kantine/corvee ploeg te worden schoongemaakt.

 Kantinevoorwaarden.

 1. Inkopen worden alléén gedaan door de verantwoordelijke, op dit moment Loek Valk. (06-51810487)
 2. Alle genomen drankjes dienen direct na afloop van de speeldag contant of per pin
 3. afgerekend te worden. De kantinebediening houdt een lijst met de genomen drankjes bij en draagt de inkomsten van de avond met ingevuld formulier over aan de penningmeester.

Slotbepalingen:

Alle leden van Biljartvereniging Wieringermeer ’85 dienen zich te houden aan bovengenoemde reglementen, waarvan de aanvullingen in de ledenvergadering bij meerderheid van stemmen zijn vast gelegd in het Huishoudelijk reglement.

Met betrekking tot zaken waarover in dit reglement niets wordt vermeld, beslist het bestuur.

Vastgesteld te Middenmeer op 6 september 2018

Namens het bestuur,

Paul Wansink, voorzitterGer Kooij, penningsmeester