Categorieën
Regelement

Notule Jaarvergadering 02-09-2021

Aanwezig: Adrie van Beekveld, Piet Braaksma, Paul Carstens, Jens Droog, Albert Ganzinga, Jan Goverse, Piet de Haan, Lieuwe Hiemstra, Winfried Hoogenboom, Piet Karman, Ger Kooij, Leo Onnekink, Edwin van Schagen, Henk van Schaik, Jan van Scheyen, Jaap Schipper, Simon Schotte, Huub Smit, Jan Stam, Loek Valk, Paul Wansink, Frans Vreman, Cock Verver.

Afwezig: Thijs de Groot (afbericht), Nanno Leyten (vakantie), Fred Schaafstra, Patrick Stam, Martin Tjipjes, Joop Tjipjes.

1. Opening door de voorzitter.
Om 19.30 uur opent de voorzitter de vergadering. Hij geeft aan dat hij blij is dat Covid op z’n retour is en dat het prettig is dat we in zo grote getale zijn gekomen. Wel benadrukt hij de noodzaak om de Coronamaatregelen van 1,5 meter, handen wassen e.d. zo zorgvuldig mogelijk te blijven handhaven.
2. Vaststellen van de agenda.
De agenda wordt vastgesteld zoals hij is, alleen agendapunt 7 en 8 worden omgedraaid.
3. Notulen vergadering 3 september 2020, zijn door de secretaris wissel niet gemaakt.
De voorzitter licht toe waarom er geen notulen van vorig jaar gemaakt zijn.
4. Ingekomen- en uitgaande stukken.
* Er is informatie naar de leden gestuurd over de Coronamaatregelen die wij als vereniging getroffen hebben.
* De KNBB gaat de normen aanscherpen rond de registratie van leden in Renflex. Daar staan de gegevens van alle leden en spelers van teams en PK’s vermeld. In verband met zorgvuldige communicatie dienen deze gegevens goed te worden bijgehouden (actie secretaris).
* Inschrijfformulieren voor PK’s en teamen moeten op de originele KNBB formulieren worden aangeleverd. De KNBB kan de gegevens dan inlezen en verwerken. (actie secretaris).
* Er gaat een brief uit naar de sponsoren. Sponsoren zijn van groot belang voor de inkomsten van onze vereniging. (Actie Voorzitter). Iedereen wordt verzocht na te denken over en uit te kijken naar mogelijke sponsoren, zoals winkels en bedrijven. Sponsoren krijgen specifieke aandacht op onze website en hun advertentie wordt op de schermen vertoond tijdens wedstrijden en toernooien. Kosten € 150,00 per jaar. Als je iemand weet, meld het aan bestuur zodat wij verder actie kunnen ondernemen.
5. Toernooien (van Schagen en Nieuwjaars).
* Het Nieuwjaarstoernooi zal plaatsvinden op 14 en 15 januari 2022.
* Het van Schagen toernooi zal plaatsvinden op 1 en 2 april 2022.
* Er is een verzoek binnen gekomen om bij ons de gewestelijke finale dames in april 2022 te laten plaatsvinden en de districtsfinale bandstoten 3e klasse in januari 2022. Dit zal extra druk leggen op onze leden i.v.m. arbitreren, tellen, kantinedienst. De voorzitter vraagt reactie van de leden, willen we dit wel of niet aannemen. Unaniem wordt besloten de finales bij onze vereniging te organiseren. Zowel vanuit sportief als financieel oogpunt is dit interessant.
6. Contributie 2021 / 2022. De voorzitter stelt voor om voor dit seizoen de contributie te verlagen naar € 50,00. Dit vanwege de beperkte mogelijkheden om te biljarten in het afgelopen jaar. De financiële positie van de vereniging is gezond. Het leidt niet tot problemen. De vergadering gaat unaniem accoord.
7. Bestuursverkiezing penningmeester, aftredend en herkiesbaar? Ger Kooij.
De penningmeester is aftredend en herkiesbaar. Ger wordt met applaus herkozen. Hij geeft aan te werken met een voor hem prettig programma. Omdat dit mogelijk zijn laatste periode wordt, verzoekt de voorzitter iedereen om na te denken over het overnemen van deze functie. De opvolger zou dan een periode met Ger mee kunnen draaien om in te werken. Heb je belangstelling? Meld je bij een bestuurslid.
8. Verslag penningmeester 2020 / 2021.
Tegenover verminderde inkomsten vanwege Corona staan ook verminderde uitgaven. Het financieel overzicht wordt toegelicht door Ger. We zijn een gezonde vereniging met voldoende reserves.
9. Uitleg nieuwe website WM’85 en als onderdeel WBC.
Paul toont de nieuwe mogelijkheden van de website. Het is de bedoeling dat alle info daar te vinden is. Er wordt steeds minder rechtstreeks naar de leden gestuurd. De site is een bron van informatie. De diverse links leiden je snel en overzichtelijk naar de informatie waar je naar op zoek bent, zoals biljartpoint, wedstrijdschema’s, KNBB en straks bijv. ook het bijvoorbeeld het keukenrooster. Ook kun je thuis de wedstrijden die gespeeld worden live meekijken. Op de site vind je de scoreborden van elke tafel waarop gespeeld wordt.
10. Wat verder ter tafel komt.
*Kantinedienstrooster volgt (actie Winfried)
* Rond het gebouw is weer wat groenonderhoud noodzakelijk. (Actie Piet en Ab).
11. Rondvraag.
Winfried: We starten met de nieuwe competitie. Alle oude uitslagen worden verwijderd.
Paul: Vanaf volgende week spelen we weer met arbiters aan de tafel. Er dient zowel op de schermen als op papier geteld te worden!
Jan Stam: Graag vaste koppels voor de kantinedienst die vervolgens over de weken rouleren. Dit wordt door de vergadering aangenomen.
Frans, Jaap, Huub en Simon stoppen als clubarbiter om gezondheidsredenen.
Paul W: Geeft aan dat er weer een arbitercursus georganiseerd gaat worden. Door het wegvallen van een aantal arbiters is aanvulling zeer noodzakelijk.
Simon: Heeft er iemand een rollator over die in de kantine mag blijven staan? Adrie heeft er één beschikbaar, waarvoor dank.
Paul W: Bestuursleden zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alles binnen de vereniging. Dit is geregeld in de Wet Bestuurlijke Aansprakelijkheid. Dit dient opgenomen in het huishoudelijk reglement. Mogelijk later ook in de statuten, maar daarvoor is de inzet van een notaris noodzakelijk. Vanwege de kosten wordt dit nog even vooruitgeschoven.

Wel is voor de vereniging een aansprakelijkheidsverzekering voor ongevallen.

Cock Verver

Secretaris